• 1.1.jpg
 • 1.2.jpg
 • 1.3.jpg
 • 1.4.jpg
 • 1.5.jpg
 • 1.6.jpg
 • 1.9.9.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Organizacijski odbor 2020

Grude, 2. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude" broj: 1/08, 2/13 i 3/15) Načelnik općine Grude d o n o s i

O D L U K U
o imenovanju Odbora "57. Šimićevih susreta 2020."

I.

U Organizacijski odbor „57. Šimićevih susreta 2020.“ godine imenuju se:

1. Ljubo Grizelj, predsjednik
2. Mario Bušić, zamjenik predsjednika
3. Draženko Vranješ, član
4. Ružica Mikulić, član
5. Ivan Sivrić, član
6. fra Josip Mioč, član
7. fra Vendelin Karačić, član
8. Frano Vukoja, član
9. Petar Majić, član
10. Stipe Glavaš, član
11. Ivan Šimić, član
12. Mladen Leko, član
13. Anita Kolak, član
14. Suzana Pešorda, član
15. Lucija Mikulić, član
16. Katarina Katura, član
17. Andrijana Mlinarević Cvetković, član
18. Srećko Mikulić, član
19. Srećko Tomas, član
20. Mile Pejić, član

II.

Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija "57. Šimićevih susreta 2020.", odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj, v. r.